Navodila za komercialni račun pri vračilih

Navodila za trgovinski račun

Podatki, ki so navedeni na fakturi, bodo uporabljeni pri carinjenju in izračunu morebitnih dajatev in davkov v namembni državi.

Vnesite naslednje informacije:

 1. Vnesite polno ime in naslov pošiljatelja (po navadi mu pravimo izvoznik) v polje Informacije o pošiljatelju.
  • Zagotovite, da sta vključena tudi ime in telefonska številka osebe za stik.
  • Vnesite davčno številko ali ID za DDV, če je ustrezno.
 2. Vnesite polno ime in naslov prejemnika v polje »Poslati na«.
  • Vključite namembno državo, provinco/ozemlje in poštno številko.
  • Če želite zagotoviti hitro carinjenje in dostavo, morate vključiti ime in telefonsko številko osebe za stik.
  • Vključite davčno številko ali ID za DDV prevzemnika/prejemnika, če je to ustrezno. To številko lahko vključite v svoj paket z vračilom ali na oznako paketa.
 3. Vnesite datum.
 4. Vnesite številko naročilnice, fakture ali avtorizacije vračila, če je to ustrezno (preberite dokumentacijo, ki jo je izvajalec vračil priložil paketu z vračilom).
 5. Vnesite prodajne pogoje (Incoterm), ki opredeljujejo stroške, vključene v skupnem znesku fakture. Primera sta stroški in tovorni prevoz (CFR) ter stroški, zavarovanje in tovorni prevoz (CIF).
 6. Vnesite razlog izvoza. Primeri so popravilo, vračilo, napačna velikost, vračilo za oceno, prodaja ali začasni uvoz.
 7. Pustite polje Prodano: prazno.
 8. Vnesite celoten opis in vrednost vsebine za vsak predmet ali blago posebej. Izognite se uporabi preveč splošnih izrazov, kot so »deli«, »vzorci« ali »oblačila«. Posamezni opisi morajo biti dovolj jasni, da je mogoče razbrati, za kateri predmet gre, iz česa je izdelan in čemu je namenjen.
 9. Vključite naslednje podatke za vsak predmet:
  • Št. enot: Število enot vsakega blaga.
  • Merske enote: Primeri vključujejo kos, ducat ali zaboj.
  • Harmonizirana tarifna oznaka: Klasifikacija za vsako vrsto blaga. Vnesite, če jo poznate ali je na voljo.
  • Država izvora: Država ali ozemlje, v katerem je bilo blago izdelano.
  • Vrednost enote: Denarni znesek, ki določa vrednost ali ceno vsakega blaga. Pri vzorcih ali predmetih brez tržne vrednosti morate navesti nominalno ali pošteno tržno vrednost za namene carinjenja.
  • Skupna vrednost: Zmnožek števila enot z vrednostjo posamezne enote.
  • Valuta poravnave: Primeri valut vključujejo USD = ameriški dolar, EUR = evro in CAD = kanadski dolar.
 10. Po potrebi vnesite dodatne pripombe. To so dodatne informacije o blagu. Primera pripomb za določanje posebnih pogojev, ki lahko veljajo v tem primeru, sta: »predmet vračamo v popravilo in vrednost je navedena izključno za namene carinjenja« ali »predmet nameravamo samo začasno uvoziti«.
 11. Vnesite Pravno izjavo. To je pravno pojasnilo, ki ga ZDA zahtevajo na fakturi za blago, ki potrebuje uvozno dovoljenje, odobritev izjeme za dovoljenje ali izvzetja. Priporočamo vam, da to izjavo vnesete na svojo fakturo za kakršno koli blago.
 12. Vnesite Skupni seštevek fakture. To je seštevek vseh postavk zgornje fakture.
 13. Vnesite popust ali rabat, če je ustrezno. To je znesek, ki je odštet od skupne vrednosti fakture.
 14. Vnesite stroške tovornega prevoza ali prevoza, če so znani. To je strošek prevoza blaga. Če je vključen v skupni znesek fakture, vnesite VKLJUČENO. Sicer pustite polje prazno.
 15. Vnesite strošek zavarovanja, če je znan. To je znesek, ki ga plačate za kritje stroškov morebitne zamenjave. Če je vključen v skupni znesek fakture, vnesite VKLJUČENO. Sicer pustite polje prazno.
 16. Vnesite druge ali dodatne stroške, če so znani.
 17. Vnesite Skupni znesek fakture. To je seštevek vseh zaračunanih zneskov.
 18. Vnesite podpis in naziv pošiljatelja in datum podpisa. Ti podatki so zahtevani pri vseh mednarodnih pošiljkah.
 19. Vnesite skupno število paketov v tej pošiljki.
 20. Vnesite skupno težo vseh paketov v tej pošiljki. Skupno težo morate navesti v kilogramih ali funtih.
 21. Vključite izvirnik fakture in dve kopiji skupaj z vrnjeno pošiljko.
 22. Podpišite fakturo in oznako pošiljke.