Pogoji uporabe spletne strani UPS

PROSIMO, POZORNO PREBERITE SPLOŠNE POGOJE UPORABE SPLETIŠČA PRED UPORABO TEGA SPLETIŠČA (V NADALJEVANJU: SPLETIŠČE). TI SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETIŠČA (V NADALJEVANJU: SPLOŠNI POGOJI UPORABE) VELJAJO ZA VAŠ DOSTOP IN UPORABO TEGA SPLETIŠČA. SPLETIŠČE JE NA VOLJO ZA VAŠO IZKLJUČNO UPORABO SAMO POD POGOJEM, DA SE STRINJATE S SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE, KI SO NAVEDENI SPODAJ. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETIŠČA IN GA NE UPORABLJAJTE. Z DOSTOPOM ALI UPORABO SPLETIŠČA SE VI IN SUBJEKT, ZA ZASTOPANJE KATEREGA STE POOBLAŠČENI (V NADALJEVANJU: »VI« ALI »VAŠE«), STRINJATE, DA SO SPLOŠNI POGOJI UPORABE ZA VAS ZAVEZUJOČI.

1. UPRAVIČENOST UPORABNIKOV

Spletišče zagotavlja UPS in je na voljo samo subjektom in osebam, ki so polnoletne in sposobne sklepati pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Če ne izpolnjujete teh pogojev, ne smete uporabljati tega spletišča.

Nazaj na vrh

2. OBSEG SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vašo uporabo spletišča in vseh aplikacij, programske opreme in storitev (v nadaljevanju skupno imenovane: storitve), ki so na voljo preko spletišča, razen če so te storitve predmet ločene pogodbe. Posebni pogoji uporabe ali pogodbe lahko veljajo za uporabo določenih storitev in drugih elementov, ki vam jih zagotovimo preko spletišča (v nadaljevanju: pogodba(-e) o storitvah). Morebitne pogodbe o storitvah bodo priložene tem storitvam ali bodo navedene na povezanem seznamu ali hiperpovezavi.

Nazaj na vrh

3. SPREMEMBE

UPS lahko kadar koli spremeni in posodobi te Splošne pogoje uporabe. Če nadaljujete z uporabo spletišča po spremembah teh Splošnih pogojev uporabe, se šteje, da sprejemate te spremembe. UPS lahko po lastni presoji spremeni, dopolni, izbriše ali posodobi kateri koli del spletišča brez predhodnega obvestila. UPS lahko kadar koli po lastni presoji spremeni ali uvede pristojbine za izdelke in storitve, ki jih zagotavlja preko spletišča. UPS lahko po lastni presoji kadar koli vzpostavi ali spremeni splošne prakse in omejitve glede izdelkov in storitev UPS.

Nazaj na vrh

4. Splošni pogoji uporabe storitev UPS

Splošni pogoji uporabe storitev družbe UPS (v nadaljevanju: Splošni pogoji uporabe storitev UPS) se uporabljajo za transportne in s transportom povezane storitve, ki jih zagotavlja družba UPS; te Določbe in pogoji za izvajanje storitev UPS urejajo Vašo uporabo transportnih storitev UPS in storitev UPS, povezanih s transportom, ki ste jih naročili na tem Spletnem mestu; poleg tega Vašo uporabo urejajo tudi vse druge morebitne določbe in pogoji, ki veljajo za izvajanje naročenih storitev, kot je navedeno v dokumentih Pogoji uporabe in Pogodba/-e o izvajanju storitev, objavljenih na tem Spletnem mestu. Splošni pogoji uporabe storitev UPS s tem dokumentom postanejo sestavni del teh Pogojev uporabe, kar pomeni, da se v tem dokumentu pri vsakem sklicu na Pogoje uporabe šteje, da veljajo tudi Splošni pogoji uporabe storitev UPS v obsegu, ki se nanaša na naročene storitve.

Nazaj na vrh

5. Podatki, posredovani z uporabo Spletnega mesta in pri izvajanju Storitev

Ti Pogoji uporabe urejajo Vaše pošiljanje podatkov, ki nam jih posredujete z uporabo Spletnega mesta in pri izvajanju Storitev. Zagotavljate in jamčite, da so vsi podatki, ki jih posredujete z uporabo Spletnega mesta ali pri izvajanju Storitev, pravilni in popolni ter da bodo takšni tudi ostali in da boste te podatke po potrebi vzdrževali in posodabljali.

Za vsakega posameznika, čigar osebne podatke posredujete družbi UPS z uporabo Spletnega mesta in pri izvajanju Storitev, zagotavljate družbi UPS, da imate pooblastilo za posredovanje teh podatkov ter da ste za obdelavo teh podatkov poskrbeli za vsa potrebna obvestila in pridobili vse potrebne privolitve, ki jih predvidevajo Storitve, ki jih uporabljate.

Nazaj na vrh

6. LICENCA IN LASTNIŠTVO

Katere koli in vse pravice intelektualne lastnine (v nadaljevanju: intelektualna lastnina), ki so povezane s spletiščem in njegovo vsebino (v nadaljevanju: vsebina) so v izključni lasti UPS, njegovih podružnic ali tretjih oseb. Vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami in drugimi zakoni tako v Združenih državah Amerike kot tudi drugih državah. Elementi tega spletišča so prav tako zaščiteni z zakonodajo o poslovni celostni podobi, poslovnih skrivnostih, nelojalni konkurenci in drugimi zakoni in jih ni dovoljeno kopirati ali oponašati v celoti ali po delih. Vse prilagojene grafike, ikone in drugi elementi, ki se pojavljajo na spletišču, so blagovne znamke, storitvene blagovne znamke ali elementi celostne podobe (v nadaljevanju: znaki) podjetja UPS, njegovih podružnic ali drugih subjektov, ki so podjetju UPS dovolile in podelile pravice do uporabe avtorske lastnine za te znake, in jih ni dovoljeno uporabljati ali vanje posegati na kakršen koli način brez izrecnega pisnega soglasja UPS. V kolikor ni v teh Splošnih pogojih uporabe izrecno navedeno drugače, ne smete kopirati, reproducirati, spreminjati, dopolnjevati, najemati, posojati, prodajati in/ali ustvarjati izpeljanih del iz te intelektualne lastnine spletišča ter je kakor koli prenašati in/ali distribuirati brez predhodnega izrecnega soglasja UPS ali ustrezne tretje osebe. V kolikor ni izrecno navedeno drugače, vam UPS ne podeljuje nobenih izrecnih ali implicitnih pravic do intelektualne lastnine UPS ali tretje osebe.

UPS vam podeljuje omejeno, osebno, neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče podeliti naprej, jo je pa mogoče preklicati, v zvezi z (a) uporabo in dostopom do izključno spletišča, vsebine in storitev izključno na način, ki je predstavljen s strani UPS, in (b) uporabo in dostop do računalniških in omrežnih storitev UPS, ki so ponujene v okviru spletišča (v nadaljevanju: sistemi UPS) izključno na način, ki je izrecno dovoljen s strani UPS. Z izjemo te omejene licence vam UPS s tem dovoljenjem za dostop do spletišča ne predaja nobene udeležbe v zvezi s sistemi UPS, informacijami ali podatki, ki so na voljo prek sistemov UPS (v nadaljevanju: informacije), vsebine, storitev, spletišča ali druge lastnine UPS. Če ni zahtevano z zakonodajo ali izrecno določeno v tem dokumentu, ni dovoljeno izvajati nikakršnega obratnega inženirstva oziroma spreminjati, dopolnjevati, reproducirati, ponovno objaviti, prevesti v druge jezike ali računalniški jezik, v nobeni obliki ali na noben način ponovno prenesti, ponovno prodati ali ponovno distribuirati vsebine in/ali informacij brez predhodnega pisnega soglasja UPS . Na noben način ne smete izdelovati, prodajati, ponujati za prodajo, spreminjati, dopolnjevati, reproducirati, prikazovati, javno izvajati, uvažati, distribuirati, znova prenašati ali na druge načine uporabljati vsebine, razen če to izrecno dovoli podjetje UPS.

Nazaj na vrh

7. OMEJITVE PRI UPORABI SPLETIŠČA

Poleg ostalih omejitev, ki so določene v teh Splošnih pogojih uporabe, se strinjate tudi, da:

(a) ne boste skušali prikriti izvora informacij, ki jih prenašate preko tega spletišča,
(b) ne boste navajali lažnih ali zavajajočih informacij pri uporabi tega spletišča,
(c) ne boste uporabljali ali dostopali do storitev, informacij, aplikacij ali programske opreme, ki so na voljo preko tega spletišča, na način, ki ni izrecno dovoljen s strani UPS,
(d) ne boste vnašali ali prenašali na spletišče nobenih informacij, ki bi lahko vsebovale viruse, trojance, računalniške črve, časovne bombe ali druge postopke računalniškega programiranja, ki so namenjeni poškodovanju, motenju, prestrezanju ali razlaščanju katerih koli sistemov, spletišč ali informacij, ali kršijo pravice intelektualne lastnine druge osebe ali subjekta,
(e) dostop do določenih delov spletišča je prepovedan za stranke UPS,
(f) ne smete uporabljati ali dostopati do spletišča ali sistemov UPS ali storitev na kakršen koli način, ki bi lahko, po presoji UPS, negativno vplival na delovanje ali funkcionalnost sistemov UPS, storitev ali spletišča ali ki ovira zmožnost pooblaščenih strank za dostop do sistemov UPS, storitev ali spletišča,
(g) ne smete uporabljati okvirjev ali tehnik uokvirjanja, da bi priložili kateri koli del ali vidik vsebine ali informacij brez izrecnega pisnega soglasja UPS.

Nazaj na vrh

8. DOSTOP DO SISTEMOV IN INFORMACIJ, POVEZANIH S POŠILJANJEM, PREKO SPLETIŠČA

Za vašo uporabo in dostop do sistemov in informacij, povezanih s pošiljanjem, veljajo naslednji splošni pogoji uporabe:

(a) »sisteme, povezane s pošiljanjem« sestavljajo sistemi UPS, ki se uporabljajo za zagotavljanje sledenja, časa v prevozu, prevzemnih mest UPS, potrjevanja naslovov in drugih funkcionalnosti in informacij, ki so povezane z odpremo pošiljk prek UPS. Sisteme, povezane s pošiljanjem, in informacije, ki jih pridobite iz teh sistemov (v nadaljevanju: informacije o pošiljanju), smete uporabljati izključno vi sami ali druge osebe v vašem imenu v povezavi s pošiljkami, ki jih pošljete ali pričakujete, in za noben drug namen.
(b) Sistemi, povezani s pošiljanjem, in informacije o pošiljanju so zasebna lastnina UPS. UPS vas pooblašča za uporabo funkcionalnosti sledenja v okviru sistemov, povezanih s pošiljanjem, izključno za sledenje pošiljk, ki ste jih oddali podjetju UPS ali so mu bile oddane za vas za dostavo in za noben drug namen. Brez omejitev velja, da niste pooblaščeni za razkrivanje informacij o pošiljanju na nobenem drugem spletišču in da jih ne smete na noben način reproducirati, distribuirati, kopirati, shranjevati ali prodajati za ustvarjanje dobička brez izrecnega pisnega soglasja podjetja UPS. To je osebna storitev, zato vaša pravica do uporabe sistemov, povezanih s pošiljanjem, in informacij o pošiljki ni prenosljiva. Kakršen koli dostop ali uporaba, ki nista skladna s temi splošnimi pogoji uporabe, sta nepooblaščena in strogo prepovedana.
(c) Kakršna koli uporaba naprav za samodejne poizvedbe, robotov ali repetitivnih orodij za zbiranje in ekstrakcijo podatkov, rutin, programov ali drugih mehanizmov s podobno funkcionalnostjo v povezavi s sistemi, povezanimi s pošiljanjem, je izrecno prepovedana.

Nazaj na vrh

9. POVEZAVE

(a) Zunanje povezave. Spletišče lahko vsebuje tudi povezave na spletišča in vire tretjih oseb (v nadaljevanju skupno imenovani: povezana spletišča). Ta povezana spletišča so zagotovljena izključno za lažjo uporabo z vaše strani in niso mišljena kot podpora podjetja UPS vsebini teh povezanih spletišč. UPS ne daje nobenih izjav ali jamstev glede pravilnosti, točnosti, delovanja ali kakovosti katere koli vsebine, programske opreme, storitve ali aplikacije, ki jo najdete na povezanem spletišču. UPS ne odgovarja za razpoložljivost povezanih spletišč ali vsebine ali aktivnosti na teh spletiščih. Če se odločite za dostop do povezanih spletišč, tega izvajate na lastno odgovornost. Poleg tega za vašo uporabo povezanih spletišč veljajo veljavni pravilniki in splošni pogoji uporabe povezanih spletišč, vključno z njihovim pravilnikom o zasebnosti.
(b) Notranje povezave. Povezovanje na katero koli stran spletišča, z izjemo http://www.ups.com, z navadno tekstovno povezavo je strogo prepovedano, v kolikor ne obstaja poseben dogovor o povezovanju z UPS. Nobeno spletišče ali druga naprava, ki se povezuje na http://www.ups.com ali katero koli stran, ki je na voljo na tem mestu, ne sme (a) podvojevati vsebine, (b) uporabljati brskalnika ali okolja okrog te vsebine, (c) na kakršen koli način napeljevati na misel, da UPS ali njegove podružnice priporočajo neko organizacijo ali njen izdelek, (d) napačno predstavljati nobenih dejstev, vključno z njegovim oz. njenim odnosom z UPS ali katero od podružnic UPS, (e) predstavljati lažnih informacij o izdelkih ali storitvah UPS in (f) uporabljati logotipa ali blagovne znamke UPS ali katere koli od njenih podružnic brez izrecnega pisnega dovoljenja UPS.

Nazaj na vrh

10. PREDLOŽITVE

UPS preko spletišča ne sprejema zamisli, konceptov ali tehnik za nove storitve ali izdelke (v nadaljevanju: pripombe). Če od vas kljub temu prejmemo takšne pripombe, se strinjate, da (a) ne bodo vzete kot zaupne ali lastniške, (b) UPS in njegove podružnice niso zavezane poskrbeti za zaupnost teh informacij in (c) ima UPS neomejeno, nepreklicno pravico za cel svet, brez dolžnosti plačila licenčnine, do uporabe, posredovanja, reproduciranja, objavljanja, prikazovanja, distribucije in izkoriščanja takšnih pripomb na kakršen koli način, ki ga oceni kot primernega.

Nazaj na vrh

11. PRENEHANJE

Strinjate se, da lahko UPS kadar koli in iz katerega koli ali brez razloga po lastni presoji prekine ali začasno onemogoči vašo uporabo spletišča, sistemov UPS, informacij, storitev in vsebin, četudi še naprej dovoljuje dostop in uporabo drugim osebam. Ob takšnem začasnem onemogočenju ali prekinitvi morate takoj (a) prenehati uporabljati spletišče in (b) uničiti vse kopije katerega koli dela vsebine, ki ste jih morda naredili. Dostop do spletišča, sistemov UPS, informacij ali storitev po takšni prekinitvi, začasnem onemogočenju ali prenehanju uporabe predstavlja motenje posesti. Poleg tega se strinjate, da UPS ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala vam ali tretjim osebam zaradi morebitne prekinitve ali začasnega onemogočenja vašega dostopa do spletišča, sistemov UPS, informacij in/ali storitev.

Nazaj na vrh

12. IZJAVA O OMEJITVI JAMSTEV

UPS NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL O REZULTATIH, KI JIH LAHKO PRIČAKUJETE Z UPORABO SPLETIŠČA, SISTEMOV UPS, STORITEV, INFORMACIJ ALI VSEBINE. OMENJENE UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

SPLETIŠČE, SISTEMI UPS, INFORMACIJE, STORITVE IN VSEBINA SO ZAGOTOVLJENI TAKŠNI »KOT SO«. UPS, NJEGOVI IMETNIKI LICENC IN DOBAVITELJI V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA, BODISI IZRECNA ALI NAKAZANA, ZAKONSKO PREDPISANA ALI DRUGA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE IMPLICITNA JAMSTVA GLEDE USTREZNOSTI ZA PRODAJO, NEOBSTOJA KRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. UPS IN NJEGOVE PODRUŽNICE, IMETNIKI LICENC IN DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV GLEDE PRAVILNOSTI, POPOLNOSTI, VARNOSTI ALI PRAVOČASNOSTI VSEBINE, INFORMACIJ ALI ZAGOTOVLJENIH STORITEV NA TEM SPLETIŠČU ALI SISTEMIH UPS ALI PREK NJIHOVE UPORABE. NOBENE INFORMACIJE, KI JIH PRIDOBITE S SPLETIŠČA, NE PREDSTAVLJAJO NOBENEGA JAMSTVA, KI GA PODJETJE UPS IZRECNO NE NAVEDE V TEH SPLOŠNIH POGOJIH UPORABE.

V DOLOČENIH JURISDIKCIJAH OMEJITVE IMPLICITNIH JAMSTEV NISO DOVOLJENE, ZATO OMEJITVE IN IZJEME V TEM ODSEKU ZA VAS MORDA NE VELJAJO. ČE NASTOPATE KOT UPORABNIK, TA DOLOČILA NE VPLIVAJO NA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE JIM NE MORETE ODPOVEDATI, ČE OBSTAJAJO. STRINJATE SE IN POTRJUJETE, DA SO OMEJITVE IN IZJEME ODGOVORNOSTI IN JAMSTEV, KI SO ZAGOTOVLJENE V TEH SPLOŠNIH POGOJIH UPORABE, POŠTENE IN RAZUMNE.

Nazaj na vrh

13. OMEJITEV ODGOVORNOSTI


V OBSEGU, KI GA DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA, IN V KOLIKOR JE UGOTOVLJENO, DA JE UPS ODGOVOREN ZA ŠKODO, UPS ODGOVARJA SAMO ZA DEJANSKO ŠKODO. V OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, PODJETJE UPS, NJEGOVE PODRUŽNICE, IMETNIKI LICENC, DOBAVITELJI ALI KATERE KOLI TRETJE OSEBE, KI SO OMENJENE NA SPLETIŠČU, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNE KOLI DODATNE STROŠKE, POSREDNO, EKSEMPLARIČNO, KAZENSKO IN/ALI POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA IN/ALI ŠKODO, DO KATERE PRIDE ZARADI IZGUBE PODATKOV ALI PREKINITVE POSLOVANJA, KI JE POSLEDICA UPORABE IN/ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETIŠČA, SISTEMOV UPS, INFORMACIJ, STORITEV ALI VSEBINE, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA JAMSTVU, DOGOVORU, ODŠKODNINSKEM PRAVU, DELIKTU ALI DRUGI PRAVNI OSNOVI IN NE GLEDE NA TO, ALI JE BILO PODJETJE UPS SEZNANJENO Z MOŽNOSTJO NASTANKA TAKŠNE ŠKODE ALI NE. V OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, SO NAČINI REŠEVANJA SPOROV, KI SO NAVEDENI V TEH SPLOŠNIH POGOJIH UPORABE, IZKLJUČNI IN SO OMEJENI NA TISTE, KI SO IZRECNO NAVEDENI V TEM DOKUMENTU.

Nazaj na vrh

14. SKLADNOST Z ZAKONI VKLJUČNO Z NADZOROM IZVOZA

Strinjate se, da boste spletišče uporabljali skladno z vsemi veljavnimi zakoni, sodbami in predpisi ter na način, ki po lastni presoji UPS ne predstavlja negativnega vpliva na dobro ime ali ugled podjetja UPS, poleg tega pa ne boste izvajali nobenih dejanj, zaradi katerih bi UPS prekršil kakršne koli zakone, sodbe ali predpise, ki veljajo za UPS.

UPS in spletišče se nahajata v Združenih državah Amerike. Združene države Amerike in določene druge jurisdikcije nadzirajo izvoz izdelkov in informacij. Strinjate se, da boste spoštovali vse veljavne omejitve in da ne boste izvozili ali znova izvozil vsebine (vključno s programsko opremo ali storitvami) v države ali osebam, ki jim tega skladno z veljavno zakonodajo ali predpisi o nadzoru izvoza Združenih držav Amerike ali drugih jurisdikcij ni dovoljeno prejeti. Če dostopite do vsebine (vključno s programsko opremo ali storitvami) ali informacij ter jih prenesete, zagotavljate, da se ne nahajate v državi, kamor je izvoz prepovedan in da niste oseba ali subjekt, ki ji je tak izvoz prepovedano prejeti. Izključno ste odgovorni za skladnost z zakoni v vaši lokalni jurisdikciji in s katerimi koli drugimi veljavnimi zakoni glede uvoza, izvoza ali ponovnega izvoza vsebine (vključno s programsko opremo ali storitvami).

Nazaj na vrh

15. IZJAVE O PREDVIDEVANJIH

Z izjemo zgodovinskih informacij, ki so navedene, so izjave na tem spletišču mišljene kot izjave o predvidevanjih skladno z odsekom 27A Zakona o vrednostnih papirjih 1933 in odsekom 21E Zakona o izmenjavi vrednostnih papirjev 1934 po zvezni zakonodaji ZDA. Takšne izjave o predvidevanjih vključujejo določena tveganja in negotovosti, vključno z izjavami UPS in njegovega vodstva glede namena, prepričanja ali trenutnih pričakovanj v povezavi s strateškimi usmeritvami podjetja, obetih ali bodočih rezultatih. Določeni dejavniki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih v izjavah o predvidevanjih, vključno z gospodarskimi in drugimi pogoji na trgih, na katerih delujemo, našim konkurenčnim okoljem, dolgoročnimi regulativnimi, gospodarskimi ali drugimi učinki, do katerih pride zaradi dogodkov 11. septembra 2001 , stavk, ustavitev in upočasnitev dela, državnih predpisov, dviga cen letalskega in motornega goriva, cikličnih in sezonskih nihanj v rezultatih našega delovanja, zaradi višje sile in drugih tveganj, ki so natančno opisana v vloženi dokumentaciji našega podjetja pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike, njihovi opisi pa so vključeni v ta dokument s sklicevanjem.

Nazaj na vrh

16. PRISTOJNOST

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, SE IZRECNO STRINJATE, DA SO ZA KAKRŠNE KOLI SPORE, DO KATERIH PRIDE V POVEZAVI Z VAŠO UPORABO TEGA SPLETIŠČA, SISTEMOV UPS, INFORMACIJ, STORITEV ALI VSEBINE, PRISTOJNA DEŽELNA ALI ZVEZNA SODIŠČA S SEDEŽEM V OKROŽJU FULTON, V ZVEZNI DRŽAVI GEORGIA V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE, IN DA SE IZRECNO ODPOVEDUJETE KAKRŠNIM KOLI UGOVOROM, KI BI JIH LAHKO IMELI ZDAJ ALI POZNEJE GLEDE KRAJA TAKŠNEGA SODNEGA POSTOPKA ALI PRISTOJNOSTI NAD NJIM. STRINJATE SE, DA MORATE KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE ALI TOŽBE, POVEZANE Z VAŠO UPORABO TEGA SPLETIŠČA, SISTEMOV UPS, INFORMACIJ, STORITEV IN/ALI VSEBINE, VLOŽITI V ROKU ENEGA (1) LETA OD DATUMA, KO JE NASTAL TAKŠEN ZAHTEVEK ALI RAZLOG ZA TOŽBO.

Nazaj na vrh

17. VELJAVNO PRAVO IN JEZIK

V največjem možnem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja, za te Splošne pogoje uporabe velja notranjo materialno pravo zvezne države Georgia v Združenih državah Amerike, brez (i) načel o koliziji zakonov zvezne države Georgia; (ii) Konvencije Združenih narodov o pogodbah pri mednarodni prodaji blaga; (iii) 1974 Konvencijo o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga; in (iv) dunajskim Protokolom 11. april 1980, ki dopolnjuje Konvencijo iz leta 1974.

Nazaj na vrh

18. SPLOŠNO

Drugim osebam ne smete dodeliti teh Splošnih pogojev uporabe ali katerih koli svojih interesov, pravic ali obveznosti skladno s temi Splošnimi pogoji uporabe. Če katero koli pristojno sodišče ugotovi, da je katero koli določilo teh Splošnih pogojev uporabe neveljavno, razveljavitev takšnega določila ne vpliva na veljavnost preostalih določil teh Splošnih pogojev uporabe, ki ostanejo v celoti veljavna in zavezujoča. Nobena opustitev katerega koli od teh Splošnih pogojev uporabe ne šteje za nadaljnjo opustitev te določbe ali pogoja oziroma katere koli druge določbe ali pogoja.

Nazaj na vrh

19. PISNA DOKUMENTACIJA

Te Splošne pogoje uporabe lahko shranite v tiskani obliki tako, da jih natisnete za svoj arhiv, hkrati pa se odpovedujete kakršni koli drugi zahtevi, da bi morali te Splošne pogoje uporabe prejeti v obliki pisnega dokumenta.

Nazaj na vrh

20. CELOTEN DOGOVOR

V KOLIKOR NI TO IZRECNO DOVOLJENO S POSEBNO LICENCO, STORITVIJO ALI DRUGIM PISNIM DOGOVOROM MED VAMI IN UPS ALI NAVEDENO V VELJAVNEM VODNIKU PO TARIFAH IN STORITVAH UPS, TI SPLOŠNI POGOJI UPORABE PREDSTAVLJAJO CELOTEN DOGOVOR MED VAMI IN UPS GLEDE UPORABE SPLETIŠČA, SISTEMOV UPS IN KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME ALI STORITEV, INFORMACIJ IN VSEBINE, KI JIH TO VSEBUJE, IN NADOMEŠČAJO VSE USTNE DOGOVORE, SPOROČILA, POGOVORE IN DOGOVORE GLEDE PREDMETA TEGA DOKUMENTA.

Nazaj na vrh

21. Za rezidente Quebeca

Stranki izjavljata, da zahtevata, da so ti Splošni pogoji uporabe in vsa povezana dokumentacija danes in v prihodnje sestavljeni izključno v angleščini.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Nazaj na vrh

22. STORITEV ZA STRANKE

Vprašanja ali pripombe o spletišču lahko posredujete storitvi za stranke UPS.

Nazaj na vrh